Print this page

Hình ảnh ngày thứ nhất Khóa 3 Nhân Trí Dũng tại Giáo xứ An Nhơn

Sáng thứ Bảy 20/06/2015, gần 60 mươi em học sinh trong độ tuổi cấp 2 và cấp 3 cùng với các bậc cha mẹ đã quy tụ về giáo xứ An Nhơn, hạt Xóm Mới, Giáo phận Sài Gòn để tham dự ngày thứ nhất của khóa 3 Khóa huấn luyện Nhân Trí Dũng.

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (1).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (10).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (100).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (101).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (102).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (103).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (104).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (105).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (106).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (107).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (108).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (109).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (11).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (110).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (111).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (112).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (113).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (114).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (115).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (116).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (117).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (118).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (119).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (12).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (120).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (121).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (122).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (123).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (124).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (125).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (126).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (127).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (128).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (129).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (13).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (130).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (131).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (132).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (133).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (134).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (135).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (136).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (137).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (138).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (139).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (14).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (140).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (141).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (142).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (143).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (144).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (145).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (146).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (147).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (148).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (149).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (15).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (150).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (151).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (152).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (153).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (154).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (155).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (156).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (157).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (158).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (159).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (16).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (17).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (18).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (19).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (2).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (20).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (21).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (22).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (23).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (24).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (25).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (26).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (27).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (28).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (29).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (3).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (30).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (31).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (32).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (33).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (34).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (35).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (36).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (37).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (38).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (39).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (4).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (40).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (41).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (42).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (43).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (44).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (45).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (46).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (47).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (48).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (49).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (5).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (50).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (51).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (52).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (53).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (54).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (55).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (56).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (57).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (58).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (59).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (6).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (60).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (61).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (62).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (63).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (64).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (65).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (66).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (67).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (68).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (69).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (7).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (70).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (71).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (72).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (73).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (74).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (75).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (76).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (77).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (78).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (79).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (8).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (80).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (81).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (82).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (83).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (84).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (85).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (86).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (87).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (88).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (89).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (9).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (90).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (91).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (92).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (93).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (94).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (95).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (96).JPG

Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (97).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (98).JPG Nhan-Tri-Dung-K-3-N1 (99).JPG

Rate this item
(0 votes)

Latest from Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Related items